หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
ก. การร่อนผ่านตะแกรง
1. เปอร์เซ็นต์ของดินที่ค้างบนตะแกรง =

2. เปอร์เซ็นต์การค้างสะสม = ผลบวกสะสมของเปอร์เซ็นต์ของดินที่ค้างบนตะแกรงที่หยาบกว่า

 

3. เปอร์เซ็นต์ของดินที่ผ่านตะแกรง (% Finer) = 100 – เปอร์เซ็นต์ค้างสะสม
ข. การตกตะกอน
1. ขนาดของเม็ดดิน
เมื่อ : K2 = ค่าอ่านได้จากตารางที่ 3
  h = ระยะเวลาตกตะกอน (ชม.) อ่านได้จากกราฟรูปที่ 3
  t   = เวลาในการตกตะกอน (นาที)
       
2. เปอร์เซ็นต์ของดินที่มีขนาดเล็กกว่า (% Finer) จากสมการ 6
เมื่อ : Ws = น้ำหนักดินแห้งในส่วนผสม (กรัม)
  G   = ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน
  Rc  = ค่าที่อ่านจากไฮโดรมิเตอร์หลังจากแก้ไขแล้ว (ขีด)
ค. การคำนวณผลรวม
          ในบางกรณีการหาขนาดเม็ดดินทำต่อเนื่องจากการร่อน แล้วนำส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มาทดลองโดยวิธีตกตะกอนต่อ ในลักษณะนี้ต้องคำนวณผลจากการร่อนก่อน แล้วนำ %F200 ของตะแกรงเบอร์ 200 มาใช้คำนวณใน การตกตะกอน คือ เปอร์เซ็นต์ของดินที่มีขนาดเล็กกว่า
         เมื่อ F200 คือ %F ที่ได้จากการร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์