หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
คลิกเพื่อขยายรูป
ตัวอย่างข้อมูลการSieve  [ Jpg File ]   :  [ Pdf File ]
คลิกเพื่อขยายรูป
ตัวอย่างข้อมูลจากการตกตะกอน  [ Jpg File ]   :  [ Pdf File ]
คลิกเพื่อขยายรูป
ตัวอย่างกราฟการกระจายของขนาดเม็ดดิน จากการร่อนและการตกตะกอน  [ Jpg File ]   :  [ Pdf f File ]
แบบฟอร์มการทดสอบ
Open PDF File
ฟอร์มกรอกข้อมูลการ Sieve
Open PDF File
ฟอร์มกรอกข้อมูลจากการตกตะกอน
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์