หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          1. ดินที่มีขนาดเม็ดเท่ากัน กับดินที่มีขนาดเม็ดหลายๆขนาด ดินชนิดใดมีความหนาแน่นมากกว่ากัน
 
          2. เขื่อนศรีนครินทร์ ก่อสร้างโดยใช้หินปูนขนาดต่างๆ กัน ท่านคิดว่าวิศวกรต้องออกแบบให้นำหินหลายๆ ขนาดมาใช้คละกันหรือไม่
 
 
 
 
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์