หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
อุปกรณ์หลัก
 
ก. การทดสอบหาขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่อน(Sieve Analysis)
1. ถาดใส่ตัวอย่าง (Mixing Pan)
2. ตะแกรงร่อน (Sieve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.
3. เครื่องเขย่าตะแกรง (Sieve Shaker)
4. เครื่องชั่ง ขนาด 2 กก.อ่านละเอียด 0.1 กรัม
5. แปลงทำความสะอาดตะแกรง
6. ช้อนตักดิน (Soil Scoop)
     
เครื่องมือใช้ทดลองหาขนาดเม็ดดินโดยการร่อน
ข. การทดสอบหาขนาดเม็ดดินด้วยไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer Analysis)
1. ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) ชนิดอ่านค่าความถ่วงจำเพาะจาก 0.995 – 1.030
2. เครื่องปั่นดิน (Mechanical Mixer)
3. กระบอกไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer Jar) หรือกระบอกตวง (Measuring Cylinder) 1000 ซม3 2 ใบ
4. ผงเคมี (Dispering Agent) ใช้ Sodium Hexa-Metaphosphate
5. เทอร์โมมิเตอร์ 0 – 50 องศาเซลเซียส อ่านละเอียด 0.1 – 0.5 องศาเซลเซียส
6. นาฬิกาจับเวลา
  7. น้ำกลั่น
 
เครื่องมือใช้ทดลองหาขนาดเม็ดดินโดยการตกตะกอน
 
อุปกรณ์ทั่วไป
 
1. เครื่องชั่ง อ่านละเอียด 0.1 กรัม
2. ตู้อบ
3. ภาชนะใส่ตัวอย่างดิน ภาชนะผสมดินและมีดผสมดิน
4. อ่างแก้วดูดความชื้น
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์