หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
1. จงบอกความแตกต่างระหว่างหน้าตัดรับแรงเฉือน หรือหน้าตัดของการพิบัติ ของการทดสอบ Direct Shear และ Unconfined Compression
 
2. จงบอกข้อผิดพลาดของการทดสอบ Direct Shear มาอย่างน้อย 3 ข้อ
 
3. จงอธิบายข้อแตกต่างในการทดสอบ Direct Shear Test กับ Triaxial Test ว่ามีอะไรบ้าง
 
4. การได้มาของ Mohr-Coulomb’s Equation ที่ได้จากการทดสอบ Direct Shear และการทดสอบ Triaxial มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 
5. จงบอกประโยชน์ของการวัดค่าการทรุดตัวในแนวดิ่งจากการทดสอบ Direct Shear
 
6. จงอธิบายการเตรียมตัวอย่างและการเฉือนตัวอย่างของดินทราย (Granular Soil) เพื่อใช้ในการทดสอบ Direct Shear Test
 
7. การทดสอบ Direct Shear ของดินทรายชนิดเดียวกัน แต่บดอัดในสภาพแน่นและสภาพหลวม จะให้ผลแตกต่างกันอย่างไร อธิบายเหตุผลและให้เขียน Shear stress - Shear strain Curve, Volumetric strain - Shear strain Curve และ Mohr - Diagram เปรียบเทียบ
 
8. การทดสอบ Direct Shear ของ Ottawa sand ขนาดตัวอย่าง 5x5 ซม. โดยใช้น้ำหนักบรรทุกกดทับ 40 กก. อ่านค่าแรงเฉือนในแนวราบจาก Proving ring ได้ 232 ขีด เมื่อมีการเคลื่อนตัวในแนวราบเท่ากับ 0.32 ซม. และวัดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งได้ 0.08 ซม. (ลอยขึ้น) (ค่าคงที่ของ Proving ring เท่ากับ 0.114 กก./ขีด)
          ก. ค่า Shear strength ของดินตัวอย่างนี้เท่ากับเท่าใด
          ข. ค่า Normal stress ที่กดทับดินตัวอย่างนี้เท่ากับเท่าใด
          ค. ค่า Major principal stress ของดินตัวอย่างนี้เท่ากับเท่าใด
          ง. ค่า Angle of internal fiction ของดินตัวอย่างนี้เท่ากับเท่าใด
          จ. ให้วิจารณ์ผลการทดสอบครั้งนี้ ว่าเหตุใดจึงเกิดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง (ลอยขึ้น) ทั้งๆ ที่เฉือนดินในแนวราบ
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์