หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
การคำนวณและรายงานผลการทดสอบ
          1. คำนวณหา Shearing stress,
  P.R. = Proving ring reading
  K = Proving ring constant
  A = Shearing area
          2. เขียนกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง   และ H, V และ H ของทุกตัวอย่างในการทดสอบชุดเดียวกัน หาค่าสูงสุดของ จากกราฟ
          3. เขียน Mohr’s Diagram ระหว่าง  และ MAX  ของทุกตัวอย่าง แล้วลากเส้นตรงผ่านจุดเหล่านั้น เส้นตรงนี้เรียกว่า “Mohr – Coulomb Failure Envelope” คือเส้นที่แทนความแข็งแรงหรือกำลังของดินดังสมการ
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์