หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          1. ในฐานะว่าที่วิศวกร ถ้าท่านได้รับหน้าที่ให้ออกแบบถนนเส้นหนึ่ง ท่านมีแนวทางในการเลือกใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างถนนอย่างไร่
 
          2. ท่านมีวิธีการอย่างไร ที่จะหากำลังรับน้ำหนักของดินบดอัด
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนบทนำทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์การเตรียมตัวอย่างดินวิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลองแบบทดสอบหลังเรียน 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์