หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
ความชื้นของดิน
      ความชื้น, เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
     
      เมื่อ :    
  WW = น้ำหนักน้ำในดิน กรัม
WS = น้ำหนักดินแห้ง กรัม
W1 = น้ำหนักกระป๋องดิน กรัม
W2 = น้ำหนักตัวอย่างดินเปียก + กระป๋อง กรัม
W3 = น้ำหนักตัวอย่างดินแห้ง + กระป่อง กรัม
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลอง 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์