หน้าหลัก
เบื้องหลักการถ่ายทำ
 
          1. ถ้าความชื้นของดินลดลง ความแข็งแรงของดินจะเปลี่ยนไปอย่างไร
 
          2. ถ้าความชื้นของดินเปลี่ยนไปดินจะหดตัวหรือไม่
 
เมนูหลักแบบทดสอบก่อนเรียนทฤษฎีเครื่องมือและอุปกรณ์วิธีการทดลองการคำนวณผลการทดลอง 
เชิดพันธุ์ อมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์