เข้าสู่ระบบ
 
   
 

     ระบบฐานข้อมูลชั้นดินที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมภาคกลางตอนล่าง โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลเจาะสำรวจชั้นดินจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องการห้ามเผยแพร่ข้อมูลเป็นรายหลุม เพราะอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเจาะสำรวจดิน ดังนั้นทางผู้พัฒนาระบบจึงมีนโยบายการให้บริการข้อมูลดังนี้

 
     
 

     1.ไม่เผยแพร่ข้อมูลดิบที่ใช้ในการแปลผลชั้นดิน ได้แก่ ข้อมูลแบบรายหลุมและ Shapefile

 
     
       2. เผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ผ่านการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ของศูนย์วิจัยฯ สำหรับการนำไปใช้วางแผนและจัดการงานโครงสร้างพื้นฐานเบื้องต้น  
     
       3. เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่กำหนดโดยศูนย์วิจัยฯ ให้กับสมาชิกโดยผ่านระบบฐานข้อมูล SubsoilDB-KU  
     
  Login  
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายเชิดพันธุ์ อมรกุล : 0-2579-2265