HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
ศูนย์วิจัยฯ จัดอบรม “การศึกษาด้านวิศวกรรมดินถล่ม”
 
 
          ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2552 ซึ่งจัดโดยสภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้คณะผู้จัดการได้กำหนดจัดการอบรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้กับวิศวกรในสาขาต่างๆ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมจัดการอบรมในสาขาต่างๆ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมจัดการอบรมในงานดังกล่าว โดยมีหัวข้อการอบรม 3 เรื่องดังต่อไปนี้
          1. การสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
           2. ระบบบำบัดของเสีย
           3. การศึกษาด้านวิศวกรรมดินถล่ม
 
          ในหัวข้อ “การศึกษาด้านวิศวกรรมดินถล่ม” ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ในฐานะตัวแทนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดินถล่ม ได้ร่วมจัดการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 09.00-17.00 ณ ห้อง MR211 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (BITEC) บางนา โดยมีรายนามวิทยากรและหัวข้อการอบรมดังนี้
 

รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง

บรรยายหัวข้อ  “สถานการณ์การศึกษาด้านวิศวกรรมดินถล่มในประเทศไทย”
   

นายอภิชาติ  ลำจวน

บรรยายหัวข้อ “ธรณีวิศวกรรมดินถล่ม”
   

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

บรรยายหัวข้อ “การป้องกันภัย การเตือนภัยด้วยน้ำฝนและการลดความรุนแรงจากภัยดินถล่ม”
   

นายบรรพต  กุลสุวรรณ

บรรยายหัวข้อ “การสำรวจและทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อการศึกษาดินถล่ม”
   

ดร.อภินิติ โชติสังกาศ

บรรยายหัวข้อ “การเตือนภัยทางตรงด้วยอุปกรณ์วัดพฤติกรรมดินถล่ม”
   
         ภายหลังการอบรม ผู้จัดงานได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรการอบรม เพื่อนำผลจากการจัดอบรมในครั้งนี้มาปรับปรุงหลักสูตรในการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านดินถล่มในครั้งต่อไป
 
Download เอกสารการบรรยาย : 
รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง
นายอภิชาติ ลำจวน
ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ดร.อภินิติ โชติสังกาศ
นายบรรพต กุลสุวรรณ