แผนที่เสี่ยงภัย

วิเคราะห์และจัดทำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก

แผนที่ดินเหนียวอ่อนภาคกลาง รายจังหวัด : Bangkok Soft Clay Thickness Zonation Map