HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
     
    Computer
 
    Dam Engineering
 
    Earthquake Engineering
 
    Finite Element
 
    Foundation Engineering
 
    Geomechanics, Theory
 
    Geo-Environmental Engineering
 
    Hydraulic Engineering
 
    Landlside
 
    Investigation, Tesing, Field Mornitoring
 
    Proceedings
 
    Rock/ Geology
 
    Risk Analysis
 
    Road Engineering
 
    Stability of Slopes
 
    Structural Analysis, Rainforce Concrete
 
    Soil Improvement
 
    Soil Mechanics
 
    Soft Soil
 
    Tunnelling
 
  Thesis
 
 
 
 
 
 
Th: Thesis
รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ ผู้แต่งหลัก ปีที่พิมพ์
TH-001 Response of Some Field Piezometer Systems under Undrained Loading in Clay วรากร ไม้เรียง 1973
TH-002 Penetration Resistance of Soils in Relation to Penetrometer Shape Warakorn Mairaing 1978
TH-003 Mechanical Behavior of a Trial Embankment on Bangkok Clay Ho Yu Chen 1982
TH-004 Behaviours of Embankments, Excavations and Foundation in Soft Bangkok Clay Lee Young Huy 1983
TH-005 Numerical Modelling of Dam Break Wave in Open Channels : Srinagarind Dam Peerawat Pumthong 1985
TH-006 The Smear Effect of Vertical Band Drains Hiroshi Asakami 1989
TH-007 Numerical Simulations of Three Dimensional Granular Assemblies Korchoke Chantawarangul 1993
TH-008 The Use of Landsat Imagery and Digital Terrain Models to Assess and Predict Landslide Activity in Tropical Areas Wichai Pantanahiran 1994
TH-009 Application of GIS and Romote Sensing for Landslide Hazard Zonation and Mapping Disaster Prone Area : A Case Study of the Kulekhani Watershed of NEPAL Purna Chandra Lall Rajbhandari 1995
TH-010 Integration of GPS, GIS and Remote Sensing Technology for Landslide Hazard Analysis : A Case Study of Western Himalayan Kaghan Valley, Pakistan Tahir Ali Akbar 1998
TH-011 PVD Improvement of Reconstituted Soft Clay With and Without Electro Osmotic Consolidation Aries B. Patawaran 1998
TH-012 Updating and Analysis of Bangkok Land Subsidence Caused by Deep Well Pumping With Emphasis on Shallow Soil Settlement Nguyen Anh Duc 1999
TH-013 Mechanical Behavior of Soil Bentonite Cutoff Walls Diane Yamane Baxter 2000
TH-014 Evaluating the Parameters that Control the Stability of Municipal Solid Waste Landfills Apiniti Jotisankasa 2001
TH-015 Third Seminar on Ground Improvement in Highways Kan Kaewkongkaew 2002
TH-016 Behavior of an Embedded Improved soil Berm in and Excavation ธนาดล คงสมบูรณ์ 2003
TH-017 Effect of Heat on the Deformation and Strength Behavior of Soft Bangkok Clay Lara Elaine Octavio Grino 2004
TH-018 Effect of Pretreatment Using Membrane Bioreactor on The Performance of Reverse Osmosis Membrane in Leachate Reclamation Adisorn Chanpeng 2004
TH-019 Thermal and Kydraulic Conductivity of Soft Bangkok Clay Under Different Stress and Temperature Levels Yamin Thet 2004
TH-020 THERMAL Conductivity of Saturated Clay by Needle Probe Method San San 2004
TH-021 Thermally Induced Consolidation and Volume Changes of Soft Bangkok Clay Pina Rujivipat 2004
TH-022 Behavior and Inelastic Analysis of Steel Frames with Semi-Rigid Connections Suniti Suparp 2005
TH-023 The Coefficient of Earth Pressure at Rest and Deformation and Densification of Granular Soils Subjected to Static and Dynamic Loading Barames Vardhanabhuti 2006
TH-024 คุณสมบัติทางกลศาสตร์ของดินบริเวณวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  (Mechanical Properties of Subsoils at Kamphaengsaen, Nakhon Pathom) กัญญา ทองฉิม 2523
TH-025 น้ำหนักบรรทุกและการทรุดตัวของเสาเข็มในชั้นดินเหนียวโดยวิธีการของ Coyle และ Reese  (Load Settlement for axial piles in clay by Coyle and Reese procedure) พิภพ ฟู่เจริญ 2524
TH-026 การหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวของเข็มและดิน  (An Evaluation of Skin Friction Coefficient for Various piles in contact with soil) วิโรจน์ เกตุอุไร 2525
TH-027 ความมั่นคงของลาดเขื่อนโดยประยุกต์วิธีของ Bishop ใช้กับคอมพิวเตอร์  (Slope Stability Using Applied Bishop's Method for Computer) กิตติพงศ์ เศรษฐสุนทรี 2526
TH-028 คุณลักษณะความเค้น ความเครียด และความแข็งแรงของดินแกรนิตคงสภาพ  (Stress Strain and Strength Charateristics of Undisturbed Graintic Soil) วิศาล วัชรานนท์ 2526
TH-029 การเคลื่อนตัวของมวลดินบริเวณผนังกันดิน  (Soil Displacement around Retaining Wall) พีรพล อังศุธร 2527
TH-030 พื้นผิวเรียบสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบอยู่บนฐานอิสระภายใต้แรงกระทำสม่ำเสมอตามแนวยาว  (Simply Supported Rectangular Plate under Uniform Line Load) นรินทร์ เนาวประทีป 2528
TH-031 อิทธิพลของพลังงานบดอัดที่มีต่อดินลูกรัง  (Effect of Compactive Effort on Lateritic Soil) สุภาพร สนิทวงศ์ชัย 2528
TH-032 การวิเคราะห์การทรุดตัวของชั้นดินเหนียวด้วยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์  (Analytical of Consolidation in Clay layer by Finite Difference Method) สามารถ พิชัยโรจน์รุ่ง 2529
TH-033 การทรุดตัวของชั้นดินอ่อนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  (The Consolidation of Soft Clay in Bangkhen Campus Kasetsart University) สุพัฒน์ แสวงเวช 2530
TH-034 ค่าความซึมน้ำของงานบดอัดดินที่มีต่อการจัดการงานก่อสร้าง  (Permeability in Soil Compaction to Construction Management) ปัญญา สัจจกมล 2531
TH-035 การศึกษาความเหมาะสมของการทดสอบกำลังของดินตัวเขื่อนห้วยปะทาว  (Study of the Appropriate Methods of Shear Strength Determination of Huai Pathao Dam Fill Materials) บุญรอด คุปติทัฬหิ 2532
TH-036 ความเค้น การเปลี่ยนรูปและกำลังของดินเหนียวเชียงใหม่ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Stress - Deformation and Strength of Chiang Mai Clay, Chiang Mai University Site) อนุสรณ์ บุญรอด 2532
TH-037 การวิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าสำหรับสำหรับลุ่มน้ำขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย  (Unit Hydrograph Analysis for Small Watershed in The Northeastern and Eastern Parts of Thailand) สราวุธ จันทร์จรุงกิจ 2534
TH-038 การพัฒนาแผนภูมิเสถียรภาพสำหรับเนินดินถมบนดินเหนียวกรุงเทพฯ  (Development for Stability Charts for Embankments on Bangkok Clay) วิทยา เกียรติถกล 2535
TH-039 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งที่มีองค์อาคารยึดรั้งและไม่มีองค์อาคารยึดรั้งในช่วงอินอีลาสติค  (Inelastic Analysis of Braced and Unbraced Steel Frames) วิฑูรย์ อิทธิวีรกุล 2535
TH-040 การศึกษาความซึมน้ำของดินบดอัด ในแนวราบและแนวดิ่ง  (Vertical and Horizontal Permeability of Compacted Soils) สมหมาย ลาภเกรียงไกร 2535
TH-041 แนวทางการจัดการเครื่องจักรกลงานดินในขั้นตอนการก่อสร้าง โครงการจัดรูปที่ดินประเภทสมบูรณ์แบบบริเวณโครงการเจ้าพระยาใหญ่  (An Approach to Management of Earthwork Equipment in the Construction Stage, Large Scale Intensive Land Consolidation Project in The Greater Chao Phya Project) รังสรรค์ วงษ์บุญ 2535
TH-042 การปรับปรุงดินฐานรากของโครงการถมทะเลด้วยการใช้น้ำหนักกดทับล่วงหน้าทีละขั้น  (Subsoil Improvement of a Reclaimed Land by Stage Preloading) วีรยา แซ่เตีย 2536
TH-043 การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกโซ่การเดินทางของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (Analysis of Trip Chaining Behavior in Greater Bangkok Area) อนิรุธ สาเลยยกานนท์ 2536
TH-044 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทรุดตัวของคันทางทดลองบนถนนพระรามที่ 2  (Comparative Study of Settlement Behavior of Trial Section on Rama II Road.) ปราโมทย์ ยาหอม 2536
TH-045 แบบจำลองการเกิดการเดินทางสำหรับกรุงเทพมหานคร  (Trip Generation Medels for Bangkok) ปรีชา อุ่นอนันต์ 2536
TH-046 โปรแกรมการออกแบบคอสะพานบนชั้นดินอ่อน  (Computer Program for Bridge Approach Design on Soft Soil Layer) สมเจตน์ พรเพิ่มพูน 2536
TH-047 การวิเคราะห์โครงสร้างถนนลาดยางที่มีดินซีเมนต์ที่ไม่แตกเป็นพื้นทาง และวัสดุมวลรวมเป็นรองพื้นทาง ภายใต้รถบรรทุกหนักมาก  (Pavement Analysis of the Asphalt Road Containing Uncracked Soil Cement Base and Soil Aggregate Subbase in Relation to Very Heavy Trucks) ประดิษฐ พฤฒิพรรลาย 2537
TH-048 การวิเคราะห์ปฏิกริยาระหว่างดินกับโครงสร้างโดยวิธีไฟไนท์เอลีเมนท์  (Analysis of Soil Structure Interaction by Finite Element Method) วันโชค ช่วยราม 2537
TH-049 การออกแบบและพฤติกรรมของถนนดินซีเมนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  (Pavement Design and Performance of Soil Cement Pavement in North East Region of Thailand) เหม โง้วศิริ 2537
TH-050 โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบเข็มพืด  (Micro Computer Program for Sheet Pile Wall) สวัสดิ์ ศรีเมืองธน 2537
TH-051 การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างและพฤติกรรมของกำแพงทึบน้ำของโครงการเขื่อนมูลบน  (Quality Control on Construction and Behaviors of Impervious Cutoff Wall on Mun Bon Dam Project) เมธี ผลบำรุงวัชระ 2538
TH-052 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวโดยใช้สารเคมีชนิดแลกเปลี่ยนประจุอิออนในดิน  (Improvement of Clay Soils by Surface Active Agent) สุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ 2538
TH-053 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยวิธีผสมซีเมนต์  (Cement Stabilization of Soft Bangkok Clay) อนุวัตร ทองคำ 2538
TH-054 การวิเคราะห์การไหลซึมของเขื่อนมูลบน  (Seepage Analyses of Mun Bon Dam) วรวุฒิ ปิณฑะบุตร 2538
TH-055 การวิเคราะห์โครงสร้างถนนลาดยางที่มีดินซีเมนต์ปลอดรอยแตกเป็นพื้นทางและวัสดุมวลรวมเป็นรองพื้นทาง  (Analysis of Pavement Containing Uncracked Soil Cement Base and Soil Aggregate Subbase) สถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง 2538
TH-056 การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านหน่วยแรงและการเคลื่อนตัวของเขื่อนลำแชะโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  (Stress and Deformation Analysis of Lamsae Dam by Finite Element Method) สันติ ไทยยืนวงษ์ 2538
TH-057 การปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาแหล่งน้ำบนลุ่มน้ำท่าลาดอย่างเป็นระบบ  (Improvement and Application of Computer Program for Water Resources System Study on Tha Lat Basin) ศิโรตม์ จิวารัตน์ 2539
TH-058 การศึกษาเปรียบเทียบทางสแตติคส์และไดนามิกส์ของเสาเข็มในชั้นดินกรุงเทพฯ  (Comparative Study of Static and Dynamic Pile Response in Bangkok Subsoil) มาโนช รักเรือง 2539
TH-059 พฤติกรรมการทรุดตัวของถนนพระรามที่ 2  (Settlement Behavior of Rama II Road) พิชัย ประทุมศรีสาคร 2539
TH-060 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบประตูระบายป้องกันน้ำเค็ม  (Computer Aid for Designing of Tidal Regulator) ประทาน นรพัลลภ 2540
TH-061 การปรับปรุงคุณภาพดินกระจายตัวด้วยปูนขาวสำหรับงานเขื่อนดินถม  (Improvement of Dispersive Soil with Hydrate Lime for Earth Filled Dam) สันติ กวินวงศ์ไพบูลย์ 2540
TH-062 การวิเคราะห์หน่วยแรงและการเคลื่อนตัวของเขื่อนมูลบนโดยวิธีไฟไนต์ อิลิเมนท์  (Finite Element Analysis on Stress and Deformation of Munbon Dam Project) สดุดี วิถีพานิช 2540
TH-063 การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมหินคลุก เปรียบเทียบกับดินลูกรังผสมหินคลุกและปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ เพื่อใช้เป็นวัสดุพื้นทางในประเทศลาว  (The Studies of Soil Aggregate Mixtures Compared to Cementtreated Soil Aggregate Mixtures for use as Pavement Material in LAO P.D.R.) ภูเวียง โกศรี 2540
TH-064 การศึกษาพฤติกรรมการกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลที่มีเนื้อสม่ำเสมอโดยใช้คอมพิวเตอร์  (Stress Distribution Analysis in Homogeneous Media by Computer) ทิพย์วิมล แตะกระโทก 2540
TH-065 การทรุดตัวของคันทางที่ปรับปรุงคุณภาพดินด้วยแผ่นใยสังเคราะห์กรองน้ำ  (Settlement of Road Embankment Treated by Prefabricated Vertical Drains) ไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต 2541
TH-066 การประมาณค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็มระดับลึกมากจากข้อมูลการทดสอบ Deep Cone Penetration Test ของดินในเขตกรุงเทพมหานคร  (Prediction of Very Deep Pile Ultimate Capacity by Using Deep Cone Penetration Test Result of Bangkok Area) จเร รุ่งฐานีย 2541
TH-067 การศึกษากำลังบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็มจากข้อมูลการทดสอบเสาเข็มถึงจุดพิบัติ  (Study of Pile Capacity from Ultimate Pile Load Test) ธนาดล คงสมบูรณ์ 2541
TH-068 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบดอัดสำหรับการออกแบบก่อสร้างเขื่อนแม่สรวย  (Study on Properties of Roller Compacted Concrete for Design and Construction of Mae Suai Dam) ธนวัฒน์ ยุววิทยาพานิช 2541
TH-069 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณการไหลของน้ำใต้ดินและการแพร่กระจายของสารมลพิษในชั้นน้ำใต้ดิน  (The Study in Groundwater Flow and Mass Transport Problem by Mathematical Model) สุรสีห์ ศรีวนิชย์ 2542
TH-070 การวิเคราะห์พฤติกรรมการทรุดตัวแบบสามทิศทาง โดยหลักการความต้านทาน  (Three Dimension Analysis of Settlement by Resistant Concept) สิงหา สันติ 2542
TH-071 พฤติกรรมของไดอะแฟรมวอลล์โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์  (Behaviour of Diaphragm Wall by a Finite Element Method) ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ 2542
TH-072 การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานรากแบบแพบนชั้นดินกรุงเทพมหานคร  (Settlement Analysis of Mat Foundation on Bangkok Subsoil) วิจิตร์ เอมมาโนชญ์ 2543
TH-073 การวิเคราะห์โบราณสถานก่ออิฐในเชิงวิศวกรรม  (Engineering Analysis of Masonry Historic Monument) สุดชาย พานสุวรรณ 2543
TH-074 การวิเคราะห์เสถียรภาพ และการคาดคะเนการทรุดตัวของคันทางบนดินอ่อน  (Stability Analysis and Settlement Prediction of the Road Embankment on Soft Clay) พิน พรหมมา 2543
TH-075 การศึกษาการพังของเขื่อนโดยแบบจำลอง MIKE 11  (Simulation of Downstream Flooding Due to an Assumed of Dam Failure by MIKE 11) พิไลลักษณ์ อักษรรัตน์ 2543
TH-076 การศึกษาการออกแบบถนนบนดินอ่อนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (The Study of Roadwork Design on Soft Clay in Bangkok Metropolitan Region) ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล 2543
TH-077 การศึกษาคุณสมบติด้านวิศวกรรมของหินแกรนิตในประเทศไทย  (The Studies of Engineering Properties of Granite in Thailand) ไพศาล สุวรรณรักษ์ 2543
TH-078 การออกแบบเข็มพืดในดินที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน  (Design of Sheet Pile for Nonhomogeneous Soils) ธัญญา อินทนิล 2543
TH-079 คุณสมบัติทางกายภาพของทรายในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว  (Physical Properties of Sand in Lao People's Democratic Republic) งามประสงค์ เมืองมณี 2543
TH-080 โปรแกรมการปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นดินเหนียวอ่อน  (Computer Programming for Soft Clay Layer Improvement) อำนวยศักดิ์ ทวีลาภ 2543
TH-081 ผลกระทบของแผ่นดินทรุดตัวต่อการบันทึกข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (Effect of Land Subsidence on Water Level Records of Chao Phraya River and Tributaries in Bangkok Metropolitan and Vicinities) ชัยพร สุวรรณ 2543
TH-082 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินในประเทศไทย  (Expert System for Slope Stability Analysis in Thailand) วรรณี ศุขสาตร 2543
TH-083 อิทธิพลของการบดอัดซ้ำที่มีต่อคุณสมบัติของดินลูกรังในการทดสอบการบดอัดในห้องปฏิบัติการ  (Effect of Recompaction on Lateritic Soil Property in Laboratory Compaction Test) นพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ 2543
TH-084 การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งชุมชนที่ผ่านการบำบัดขั้นที่ 2 โดยกระบวนการโคแอกกูเลชั่นด้วยสารส้มร่วมกับไคโตแซน  (Phosphorus Removal in Domestic Effluent from Secondary Treatment by Coagulation with Alum and Chitosan) นภา วัฒนยง 2544
TH-085 การบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย โดยวิธีการตกตะกอนด้วยเบนโทไนต์  (Solid Waste Leachate Treatment by Coagulation Process with Bentonite) ปาริชาต จุลพันธุ์ 2544
TH-086 การประเมินผลโครงการชลประทานโดยวิธีดัชนีประเมินผลภายใน กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก  (Evaluation of The Irrigation Project by Using Internal Process Indicators Case Study : Nakhonnayok Operation and Maintenance Project) ธเนศ  ปลื้มคิด 2544
TH-087 การประเมินศักยภาพของการเกิดแผ่นดินถล่ม บริเวณจังหวัดภูเก็ต  (Potential Landslide Assessment of Changwat Phukat) หทัยทิพย์ ทัศนภักดิ์ 2544
TH-088 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการจัดการน้ำในโครงการชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุสิต  (GIS Application for water management in Irrigation Project Case Study : PhraOng Chaiyanuchit Project) สมชาย คณาประเสริฐกุล 2544
TH-089 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินด้วยวิธี Simplified Bishop  (Development for Slope Stability Program by Simplified Bishop Method) ชูเลิศ จิตเจือจุน 2544
TH-090 การพัฒนาแผนภูมิเพื่อการออกแบบชานทาง  (Development of Berm Design Chart) อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ 2544
TH-091 การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดด้วยกลไกการวิบัติแบบเลื่อนโดยการวิเคราะห์แบบขอบเขตบนในสภาวะสุดขีดพลาสติก  (An Analysis of Slope Stability by Translation Failure Mechanism Using Upper Bound Plastic Limit Analysis) ปราโมทย์ ซินเอา 2544
TH-092 การศึกษาการซ่อมบำรุงผิวทางในประเทศไทย  (The Study of Road Pavement Maintenance in Thailand) ฐากูร จันทราภรณ์ 2544
TH-093 การศึกษาคุณสมบัติของโมดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมด้วยรีไซเคิลโพลิเอทีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ  (An Investigation in Properties of Modified Asphalt Concrete with Recycled Low Density Polyethylene) จุริพัตร บุญชุ่ม 2544
TH-094 การศึกษาโครงข่ายระบบการขนส่งโดยสารทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับกรุงเทพมหานคร  (The Study of Water Transport Network in Chao Phraya River of Bangkok) ธงชัย พงษ์วิชัย 2544
TH-095 การศึกษาเปรียบเทียบผลการบดอัดทรายโดยวิธีพลวัตและวิธีสั่นสะเทือน  (Comparative Study of Sand Compaction by Dynamic and Vibrating Method) ภูมิสิริ วิชชาภา 2544
TH-096 คุณสมบัติของชั้นกันซึมแบบดินเหนียวบดอัดในพื้นที่ฝังกลบขยะ  (Properties of Compacted Clay Liner in Sanitary Landfill) วันเฉลิม สุขสนิท 2544
TH-097 ประสิทธิภาพการลดสี และซีโอดีในน้ำชะมูลฝอยด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตในประเทศ  (The Efficiency of Color and COD Removal by Local Activated Carbon) ศิริพรรณ พันทา 2544
TH-098 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าพลาสติกลิมิตของดิน  (Factors Effecting the Plastic Limit of Soils) เอกพงศ์ เต็มยิ่งยง 2544
TH-099 โปรแกรมการออกแบบสัญญาณไฟสำหรับทางแยกสามขา  (Program to Determine Signal Timing for Three-leg Isolated Intersections) ฆนิศา รุ่งแร้ง 2544
TH-100 ผลกระทบของความล่าช้าในการบดอัดดินลูกรังผสมซีเมนต์  (Effect of Delayed Compaction on Lateritic Soil-Cement) อติมนต์ ยุพกรณ์ 2544
TH-101 ผลของการกระจายตัวของขนาดเม็ดดินที่มีต่อสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังบดอัด  (Effects of Grain size Distribution on Engineering Properties of Compacted Lateritic Soils) ธนัช ชยางกรู ณ อยุธยา 2544
TH-102 พฤติกรรมของแบบจำลองเสาเข็มเอียงในดินเหนียวประดิษฐ์กรุงเทพฯ รองรับแรงกระทำด้านข้าง  (Behaviour of Batter Piles in Artificial Bangkok Clay Subjected to Lateral Loading) อบเชย ท้วมประดิษฐ์ 2544
TH-103 พฤติภาพทางจลนศาสตร์ของโครงสร้างโบราณสถาน  (Dynamic Characteristics of Historic Structure) อดิศัย มอพิมพ์ 2544
TH-104 สภาพธรณีเทคนิคของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  (Geotechnical Properties of the Chao Phraya Delta Plain) นิพนธ์ ธีระชัยกุลพานิช 2544
TH-105 สมบัติและพฤติกรรมทางวิศวกรรมของดินเหนียวประดิษฐ์กรุงเทพ  (Properties and Engineering Behaviour of Artificial Bangkok Clay) กริชฤทธิ์ หยิบเจริญพร 2544
TH-106 การเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างผิวทางคอนกรีตและผิวทางลาดยางสำหรับการออกแบบทางหลวงในประเทศไทย  (Comparison of Concrete Pavement and Asphalt Concrete Pavement for Highway Design in Thailand) วิชชา ปินต๊ะพันธ์ 2545
TH-107 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อออกแบบปริมาณน้ำท่วมและท่อลอดถนน พร้อมประมาณราคาเบื้องต้น  (Development of Model for Flood Discharge and Road Chulvert Design Including) ทวีศักดิ์ ตั้งวรภัทร์ 2545
TH-108 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการตัดสินใจและการออกแบบเขื่อนดินขนาดเล็ก  (Computer Programming for Decision Support and Design of Small-scale Earth Dam) ชัยชาญ สังข์แก้ว 2545
TH-109 การศึกษาแบบจำลองทางชลศาสตร์ของอาคารระบายน้ำล้นชนิดขั้นบันได  (Hydraulic Model Study of Stepped Spillway) วรรณดี ไทยสยาม 2545
TH-110 การศึกษาอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตอน สระบุรี - นครราชสีมา  (A Study of Accidents on Highway No.2 Saraburi Nakhon Ratchasima Section) อานุภาพ เจริญศักดิ์ 2545
TH-111 ฐานความรู้เพื่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินเหนียวกรุงเทพ  (Knowledge Base for Slope Satability Analysis of Bangkok Clay) สิรัญญา ทองชาติ 2545
TH-112 แนวทางควบคุมการส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  (Scenarios for Operational Control of the Left Main Canal, Operation and Maintenance I Division, Maefak - Maeengat Operation and Maintenance Project Amphur Maetang, Chiang Mai Province) อรรถวิทย์ นาควัชระ 2545
TH-113 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมคุณภาพการบดอัดดินในงานก่อสร้างเขื่อนดิน  (Computer program for quality control of soil compaction in earth dam construction) อุทัย แย้มไสย  2545
TH-114 ผลกระทบของระดับความอิ่มตัวของน้ำ ต่อกำลังของดินหินแกรนิตผุ  (Effect of Degree of Saturation on Strength of Decomposed Granitic Soil) ณัฐพันธ์ อุ่มตระกูล 2545
TH-115 การจัดการค่าความปลอดภัยของการออกแบบอาคาร กรณีศึกษา อาคารบรรณสารและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา  (Safety Factor Management of Building Design : A Case Study of Main Library at Vongchavalitkul University Nakornratchasima) รุ่งทิวา แก่นทอง 2546
TH-116 การใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Backpropagation ในการพยากรณ์อัตราการไหลรายวัน : กรณีศึกษาแม่น้ำปราจีนบุรี  (Backpropagation Artificial Neural Networks for Forecasting Daily Discharge : Case Study of Prachinburi River) รสกร ด่านกุล 2546
TH-117 การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโดยการกรองด้วยทรายและการดูดซับด้วยเถ้าแกลบดำ  (Treatment of Wastewater from Textile Dyeing Mill by Sand Filtration and Rice Husk Ash Adsorption) อดิศักดิ์ อัญชลิสังกาศ 2546
TH-118 การวิเคราะห์การไหลซึมผ่านฐานรากของเขื่อนคลองท่าด่าน  (Foundation Seepage Analyses of Khlong Tha Dan Dam) ชิโนรส ทองธรรมชาติ 2546
TH-119 การศึกษาแบบจำลองอุทกพลศาสตร์และคุณภาพน้ำแบบ 2 มิติเฉลี่ยกับความลึกสำหรับกรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด  (Study of Two Dimensional Depth Averaged Hydrodynamic and Water Quality Model for the Case Study of Bung Boraped) สันติ ศรีทองสม 2546
TH-120 การศึกษาพฤติกรรมการโค้งของแนวแรงในดินทรายระหว่างเสาเข็มเมื่อรับแรงส่งผ่านในแนวราบ  (Studying Behavior of Soil Arching between Piles in Sand under Lateral Earth Pressure) ประสพศิริ แสงภู่ 2546
TH-121 การศึกษาสภาพชลศาสตร์เพื่อการจัดการส่งน้ำของคลองประปาแม่กลอง-มหาสวัสดิ์  (The Study of Hydraulic Performance for Management of Mae Khlong-Mahasawat Raw Water Canal) ปิยาภรณ์ พิมพ์เงิน 2546
TH-122 คุณสมบัติและพฤติกรรมด้านความร้อนของเขื่อนคอนกรีตบดอัด  (Thermal Properties and Behavior of Roller Compacted Concrete in Dam) ศุภชัย สินถาวร 2546
TH-123 แผนภูมิสำหรับการออกแบบความสูงคันทางบนชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (Chart for the Design Height of Embankment on Soft Bangkok Clay Layer in the Vicinity of Bangkok Metropolis) มณฑา ตันติพรหมินทร์ 2546
TH-124 พฤติกรรมการอัดตัวคายน้ำและความซึมน้ำที่แปรตามทิศทางของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ  (Anisotropy in Consolidation Behavior and Permeability of Soft Bangkok Clay) ไตรภพ คนชม 2546
TH-125 การจำลองสภาพน้ำท่วมบริเวณท้ายน้ำในกรณีสมมติเกิดการพังทลายของเขื่อนคลองมะเดื่อ  (Simulation of Downstream Flooding Due to Assumed Breaching of the Khlong Madua Dam) น้ำทิพย์ สร้อยสังวาลย์ 2547
TH-126 การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมในการทำนายระดับน้ำแม่น้ำปิง ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  (Neural Network Application for Water Levels Prediction of Ping River at Amphoe Muenang, Chiangmai Province) สมยศ ตั้งเจริญจิตกุล 2547
TH-127 การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินด้วยวิธี Generalized Limit Equilibrium  (Development for Slope Stability Program by Generalized Limit Equilibrium) รัฐธรรม อิสโรฬาร 2547
TH-128 การวิเคราะห์รูปร่างประโยชน์สุดของโครงสร้างโดยพิจารณาข้อจำกัดการผลิต  (Structure Shape Optimization with Production Constraint Consideration) ศิรเดช สุริต 2547
TH-129 การศึกษาพฤติกรรมการพิบัติของลาดดินในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำย่อยแม่น้ำจันทบุรี  (Study of Behavior for Landslides on Upstream Areas in Mae Nam Chantaburi Basin) บรรพต กุลสุวรรณ 2548
TH-130 การศึกษาพฤติกรรมทางกลในระหว่างการก่อสร้างคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ  (Mechanical Behavior during Construction Period of Road Embankment Construction on Soft Bangkok Clay) ก้องรัฐ นกแก้ว 2547
TH-131 ปริมาณน้ำนองสูงสุดเพื่อการออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในภาคตะวันออกของประเทศไทย  (Maximum Design Flood for Small Water Resources Project in the Eastern Part of Thailand) นิพนธ์ กิจโกศล 2547
TH-132 พฤติกรรมการรับแรงเยื้องศูนย์ของเสาที่ถูกบีบรัดแกนด้วยตะแกรงลวดเหล็กกล้า  (Behavior of Confined Column under Eccentric Loading by Welded Wire Reinforcement) สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ 2547
TH-133 การวิเคราะห์หน่วยแรงและการเคลื่อนตัวในฐานรากของเขื่อนคลองท่าด่านโดยวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์  (Stress Strain and Deformation Analyses in Kholong Tha Dan Dam by Finite Element Method) ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง 2548
TH-134 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานสำหรับชิ้นส่วนสำเร็จรูปในโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและท่าเทียบเครื่องบิน สนามบินสุวรรณภูมิ  (An Investigation of Supply Chain Management for Prefabricated Elements in Passenger Terminal Complex Project of the Suvarnabhumi Airport) เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ 2548
TH-135 การศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและคุณลักษณะของชั้นดินกรุงเทพฯ ในบริเวณเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  (Typical Soil Layers Model of Bangkok Clay within Bangkok Area Boundary) เอกพงศ์ กิตติพัฒนศักดิ์ 2548
TH-136 การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชัน  (Optimal Design of Water Distribution Piping System Using Differential Evolution Algorithm) อนุพงษ์ เปรมปรี 2548
TH-137 เครื่องมือบังคับน้ำและวัดอัตราการไหลของน้ำสำเร็จรูปขนาดเล็ก สำหรับคูน้ำมาตรฐานกรมชลประทาน  (Small Ready-Made Instrument for Water Flow Measurement and Control used in The Royal Irrigation Department Standard Ditch) ณัฐพงษ์ ศรีสุภะ 2548
TH-138 ผลของเถ้าลอยที่มีต่อพฤติกรรมการแพร่ของคลอไรด์ในคอนกรีต ภายใต้สนามไฟฟ้า  (Effect of Fly Ash to Chloride Diffusion Behavior in Concrete Subject to Electrical Field) เทอดธรรม ยอดพฤติการณ์ 2548
TH-139 การจัดลำดับความสำคัญความต้องการน้ำของอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ด้วยเจนิติกแอลกอริทึ่ม  (Water Consumption Priority of Multipurpose Reservoir by Genetic Algorithms) นที พึ่งวรอาสน์ 2549
TH-140 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยความร้อนโดยการทดสอบแบบจำลองขนาดใหญ่  (Thermal Stabilization of Soft Bangkok Clay Using Large Scale Model Test) กนกวรรณ ศรสูงเนิน 2550
TH-141 การศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนผสมและราคาของคอนกรีตผสมเสร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (The Study Effect of Concrete Ingredient on Quality and Cost of RMC in North Eastern of Thailand) วีรพล นามบุญเรือง 2550
TH-142 ลักษณะของความเค้น ความเครียดและกำลังของดินสีแดงในเขตร้อนที่บดอัด  (Stress Strain and Strength Charateristics of Compacted Tropical Red Soil) สำราญ ยอดอุปถัมภ์ 2530
TH-143 การศึกษาพฤติกรรมของเข็มพืดในชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยกลศาสตร์มวลต่อเนื่อง  (The Studying Behavior of Sheet Pile on Soft Bangkok Clay by Continuum Mechanics) องอาจ นวลปลอด 2548
TH-144 แผนภูมิชั้นดินกรุงเทพฯ  (Geotechnical Three Dimensional Profiles of Bangkok Subsoil) กำธร เชิดจิระพงษ์ 2529
TH-145 พฤติกรรมของเขื่อนมูลบนในระหว่างการก่อสร้างและเก็บน้ำในช่วงต้น  (Behaviors of Mun Bon Dam during Construction and Initial Impoundings) พนารัตน์ ขำวงฆ้อง 2541
TH-146 การวิเคราะห์และประเมินผลสภาพการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มในชั้นดินกรุงเทพฯ  (Analysis and Evaluation on Carrying Capacity of Piles in Bangkok Subsoils) สมเกียรติ ทรัพย์ทวีศิริกุล 2539
TH-147 การวิเคราะห์ความดันน้ำส่วนเกิน จากการถมทรายแต่ละระยะ การก่อสร้างของสายทาง กรุงเทพ-ชลบุรี (สายใหม่) ตอน 2E และ 3A/1  (Excess Pore Water Pressure Analysis From Sand Embankment in Stage Construction of the Bangkok-Chonburi (New Highway) Section 2E and 3A/1) ชาติพงษ์ รตโนภาส 2543
TH-148 พฤติกรรมการทรุดตัวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ เมื่อปรับปรุงด้วย PVD  (Consolidation Behaviors of Soft Bangkok Clay Improved by PVD) จิราพร โพธิ์ชัย 2546
TH-149 เสถียรภาพของลาดดินในพื้นที่ลุ่มน้ำก้อโดยใช้คุณสมบัติทางวิศวกรรม  (Stability of Slope in Nam Kor Watershed Area from Soil Engineering Properties) นงลักษณ์ ไทยเจียมอารีย์ 2546
TH-150 Foundation of Offshore Gravity Structures with Long Skirts Korchoke Chantawarangul 1986
TH-151 คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินร่วนเหนียวเสริมรากหญ้าแฝกดอนกลุ่มพันธุ์ ประจวบคีรีขันธ์สำหรับงานป้องกันลาดดิน  (Engineering Properies of Weathered Clay Soil Reinforced with Prachuap Khiri Khan Vetiveria Nemoralis A.Camus Root for Slope Protection) วราธร แก้วแสง 2543
TH-152 Evaluation of Design Mix Procedures for Soil Cement With and Without Additives for Application to the Reconstruction of the Bangna-Trad Highway Improved with Deep Mixing Method Suttisak Soralump 1996
TH-153 Estimating Probability of Earthquake Induced Failure of Earth Dams Suttisak Soralump 2002
TH-154 โปรแกรมออกแบบถนนบนดินอ่อน  (Road Embankment Design on Soft Clays by Computer Program) สถาพร ปกป้อง 2541
TH-155 ลักษณะชั้นดินกรุงเทพฯ โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GRASS   (Bangkok subsoil properties by grass-gis) ปณุฑ สุวรรณวิวัฒนา  2545
TH-156 Improvement of Soil Properties by Vibroflotation Dynamic Consolidation and Electro Osmosis Method  (Thesis No. GT78-11) Hus, Chein - I 1979
TH-157 พฤติกรรมการรับแรงเฉือนและ Anisotropy ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ  (Stress Path Dependence Behavior and Anisotropy of Soft Bangkok Clay) อาคม แสวงการ 2542
TH-158 ผลของอุณหภูมิต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพ  (Temperature Effects on Shear Strength of Bangkok Clay) เพิ่มพร บัวทอง 2547
TH-159 Application of System Identification to Braced Excavations Lars Hall 1994
TH-160 Excavation-Induced Damage around Underground Opening in Brittle Rock Sanchai Mitaim 2001
TH-161 An Anisotropic Damage Model for Rock E.J. Sellers 1994
TH-162 การศึกษางานเข็มตอกของโครงการ Riverine Place ธนารัชต์ อักษรทานนท์ 2536
TH-163 การจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดชลบุรี  (Management of Water Resource Development in Chonburi Province) วิเชียร เหลืองอ่อน 2537
TH-164 การผลิตดินเหนียวเทียมเพื่อเลียนแบบดินเหนียวอ่อนกรุงเทพสำหรับงานวิจัย  (Artificial Clay as Soft Bangkok Clay for Research Used) รัตนกร ณ วิทยานันท์ 2547
TH-165 การศึกษาการทรุดตัวของชั้นดินเนื่องจากน้ำหนักของอาคารในกรุงเทพชั้นใน  (Global Settlement from Building Weight in Bangkok inner Zone) ธนพล ชื่นจิตต์ 2547
TH-166 การประเมินความเสี่ยงของอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากแรงกระทำของแผ่นดินไหวในระยะไกล  (Building Risk Analysis Caused by Distance Earth Quake in Kasetsart University) ธัชสิน เหมือนแก้ว 2549
TH-167 Geographical Information System for Soil Application  (Geographical Information System for Soil Application) ประกิต แก้วเคารพ 2543
TH-168 สะพานพระรามเก้า อัครเดช รังสรรค์ 2543
TH-169 โปรแกรมรวมวิธีการปรับปรุงแก้ไขเสถียรภาพลาดเทของดิน  (Slope Stabilization Methods Program) ประณต ศิริตรัย 2543
TH-170 การเร่งการทรุดตัวของดินบริเวณโครงการก่อสร้าง สนามบินหนองงูเห่า ปิยะ เสนาโรจน์ 2541
TH-171 การวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดเขื่อน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก ดุษฎี ฟูปิง 2537
TH-172 Geological and Geotechnical Information of Vientiane Municipality Phetmano Phannavong 2540
TH-173 การศึกษาการใช้ Geogrids สำหรับการออกแบบและการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธาในประเทศไทย  (Study on Use Geogrids for Design and Construction in in Civil Engineering in Thailand) จรยุทธ โมสาลียานนท์ 2546
TH-174 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ปี 2541 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
TH-175 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ปี 2542 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
TH-176 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ปี 2544 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
TH-177 รายงานวิจัยประจำปี 2543 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (Research Report 2000) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
TH-178 การประชุมวิชาการ เสนอผลงานโครงงานวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2548  (เอกสารรวบรวมบทคัดย่อ Abstract Summary) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548
TH-179 การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างเสาเข็มดินซีเมนต์ (Soil Cement Column) โครงการคลองระบายน้ำสนามบินสุวรรณภูมิ นฤมล ศรีบุญเรือง 2550
TH-180 การศึกษาผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงฤทธิ์ สิทธิวัง 2550
TH-181 การวิเคราะห์พฤติกรรมของเขื่อนหนองปลาไหล จากผลการติดตามด้วย Dam Instrument จตุรพิธ นามสนิท 2537
TH-182 การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดโดยวิธีทั่วไปของ Janbu วิทยา เชาว์เจริญรัตน์ 2531
TH-183 การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยวิธีผสมเถ้าลอย (Fly Ash Stabilization of Bangkok Clay Bachalor of Engineering) คมพันธ์ จินดาวัฒน์ 2549
TH-184 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลชั้นดิน : ชั้นดินของเส้นทางในโครงการรถไฟลอยฟ้า (Hopewell) เกียรติศักดิ์ คำตรี 2537
TH-185 Organization and Management of Construction Shi Jie 2005
TH-186 การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dutch Cone Penetration Test Bearing Capacity of Pile by Dutch Cone สุนทรชัย เฮงสกุล 2531
TH-187 การพิบัติของถนนบนดินเหนียวอ่อน กรณีถนนริมคลอง (The Failure of Embankment on Soft Clay Case of Road along Canal) เจษฎา ตันวานิชกุล 2553
TH-188 การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาญจนพรรณ อนุศาสตร์ 2549
TH-189 จอง โครงงาน ป.ตรี 9    
TH-190 จอง โครงงาน ป.ตรี 10    
TH-191 จอง โครงงาน ป.ตรี 11    
TH-192 จอง โครงงาน ป.ตรี 12    
TH-193 จอง โครงงาน ป.ตรี 13    
TH-194 จอง โครงงาน ป.ตรี 14    
TH-195 จอง โครงงาน ป.ตรี 15    
TH-196 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาจราจรในกองบังคับการตำรวจนครบาล 2 (Traffic Police's Attitude Towards the Operation of Traffic Volunteers in Metropolitan Police Division 2 ฉัตรชัย ศักดาวิศิษฎ์ 2544
TH-197 ความรู้และพฤติกรรมการขับขี่รถยกในอุตสาหกรรมผลิตโลหะจังหวัดสมุทรปราการ (Knowledge and Behavior of Forklift Operation in Metal Production Industries in Samut Prakan Province) พิพัฒน์ นพทีปกังวาล 2546
TH-198 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับต่อการใช้ถั่วเหลืองตัดแต่งยีนเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง (Adoption Factors of Utilization of GMOs - Soybean as Raw Material for Soybean Oil Production) อนุสรณ์ โคนชัยภูมิ 2546
TH-199 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการวงจรส่วนบุคคลระหว่างประเทศของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Satisfaction of the User toward International Private Leased Circuits Provided by The Commnuncations Authority of Thailand) อุบลฉัตร อุมาเนตย์ 2544
TH-200 ขวัญในการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองตำรวจทางหลวง (Morale of the Non-Commissioned Police Officers under the Highway Police Division) นันทพล แจ้งหมื่นไวย์ 2545
TH-201 การปรับปรุงคุณภาพของดินกระจายตัวสำหรับงานเขื่อนดิน คมกริช บิดร 2537
TH-202 ฐานรากระดับลึก  (Diaphragm Wall) ธนัญชย์ นิ่งเจริญ 2539
TH-203 Development of a Geometrically Nonlinear Shell Element by Assumed Strain Methods Ma, Haitao 1990
TH-204 Applications of System Identification in Geotechnical Engineering Nadarajah Sivaneswaran 1993
TH-205 Self Excited Oscillations of Drag Bits Christophe Germay 2002
TH-206 Dam Foundation Grouting at Khao Laem  (เขื่อนวชิราลงกรณ, เขื่อนเขาแหลม) Amod M. Dikshit 1982
TH-207 ดัชนีพลังงานของฝนในสมการการสูญเสียดินสากลบนพื้นที่ภูเขาภาคเหนือของประเทศไทย  (Rainfall Erosivity Factor in Universal Soil Loss Equation for Mountainous Areas of Northern Thailand) ศุภรัตน์ สำราญ 2527
TH-208 หินอัคนีและการเกิดแร่ดีบุกในบริเวณเกาะภูเก็ต โดยเน้นหนักที่บริเวณเหมืองเจ้าฟ้าและเหมืองท่อสูง  (Igneous Complexes and Tin Mineralization in Phuket Island with Special Reference to Chao Fa and Tor Soong Mines) ปัญญา จารุศิริ 2523
TH-209 การวิเคราะห์เสถียรภาพริมตลิ่งแม่น้ำโขง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย)  (Application of Probabilistic Analysis for Stability of Mekong Riverbank (Case Study : Nong Khai Province)) สิรัญญา ทองชาติ 2550
TH-210 พฤติกรรมเขื่อนขุนด่านปราการชลในระหว่างการก่อสร้างและเก็บน้ำช่วงต้น  (Behaviors of Khun Dan Prakarnchon Dam During Construction and Initial Impounding) ณัฐพล ไชยศิวามงคล 2551
TH-211 Industrial Waste Utilization as Construction Materials by Chemical Stabilization Supakij Nontananandh 1990
TH-212 การศึกษาการปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินในทางหลวงหมายเลข 41 ตอน อ.ทุ่งสง - อ.ร่อนพิบูลย์ ภาคใต้ประเทศไทย  (Assessment of Slope Stability Improvement at Highway No. 41 Segment of Thung Song District  Ron Phibum District, Southern Thailand) อดุลย์ ยะโก๊บ 2551
TH-213 Self-Similarity analysis of the elasto-plastic response of underground openings in rock and effects of practical variables Carlos Carranza-Torres 1998
TH-214 การประเมินความปลอดภัยเขื่อนและวางแผนบำรุงรักษาเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีสภาพ (Embankment Dam Safety Evaluation and Maintenance Planning by Condition Index System) อนุสรณ์ ทองสร้อย 2542
TH-215 การศึกษาวิธีการควบคุมน้ำระหว่างก่อสร้างในฤดูแล้งที่เหมาะสมของงานก่อสร้างเขื่อนน้ำว้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (The Study of Water Control Method During Construction of Nam Wa Dam, The Upper Nan Basin Hydropower Project, Wieng Sa District Nan Province) อภิชาติ ธนวิบูลย์ชัย 2009
TH-216 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร (A Study of Factors Affecting Project Delay In the Construction of Flood Wall in Bangkok Methopolitant Administration) สัญญา ภู่เจนจบ 2009
TH-217 Risk Assessment of Tunnelling in the Bhumibol Reservoir Inflow Augmentation Project Nunthanis Wongvatana 2005
TH-218 การปรับปรุงคุณภาพของดินในสภาพแช่น้ำด้วยการใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาวสำหรับการก่อสร้างคันดินทางรถไฟ (Cement and Lime Stabilization of Soil in Submerged Condition for Railway Embankment Construction) ศิริศักดิ์ จินดาพล 2550
TH-219 การศึกษาวิธีการควบคุมน้ำระหว่างการก่อสร้างในฤดูแล้งที่เหมาะสมของงานก่อสร้างเขื่อนน้ำว้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน อำเภอเวียงเสา จังหวัดน่าน (The Study of Water Control Method During Construction of Nam Wa Dam, The Upper Nan Basin Hydropower Project, Wieng Sa District Nan Province) อภิชาติ ธนวิบูลย์ชัย 2552
TH-220 การศึกษาการประเมินความเสี่ยงภัยจากหินร่วง โดยวิธี Rockfall Hazard Rating System บนทางหลวงหมายเลข 21 จังหวัดสระบุรี (The Study of Areas Suscecptible to Rockfall Hazard on Highway 21 in Saraburi Province by Rockfall Hazard Rating System (RHRS)) ธิติวัฒน์ รมยะชัยโรจน์ 2552
TH-221 แบบจำลอง API วิกฤตเพื่อการเตือนภัยดินถล่มสำหรับดินที่เกิดจากการสลายของหิน ณ ที่ตั้งในประเทศไทย (Critical API Model for Landslide Waringing of Reidual Soils in Thailand) วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ 2552
TH-222 การศึกษาลักษณะของชั้นตะกอนและคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของตะกอนเหลวในบ่อตากตะกอน โรงงานผลิตน้ำบางเขน (Study of Characteristic of Sludge Layer and Basic Properties of Liquid Sludge in Poler at Bangkhen Treatment Plant) วิรวัฒน์ นาคย้อย 2552
TH-223 พฤติกรรมด้านกำลังทางวิศวกรรมของดินถล่มในจังหวัดภูเก็ต (Strength of Landslide Behaviours in Phuket Province) ทิพย์มณี เชียงทอง 2552
TH-224 คุณสมบัติดินที่มีผลต่อการก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ : กรณีศึกษาในโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ (Soil Properties Effect on Construction of Soil-Cement Column : Case Study on Drainage System Suvarnabhumi International Airport Projects) สมพงศ์ โรจนกังสดาล 2552
TH-225 การวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนดินและหินถมต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวโดยวิธีการตอบสนองจากแรงพลศาสตร์ : กรณีศึกษาเขื่อนศรีนครินทร์ (Dam Safety Analyses of Earth and Rockfill Dams Induced by Earthquakes Using Dynamic Response Analysis Method : Case Study of Srinagarind Dam) เกรียงไกร แทนสุโพธิ์ 2552
TH-226 Development of Photoelastic Methods Towards Study of Mechanical Aging of 2-Dimensional Granular Assemblies Thaweesak  Jirathanathaworn 2009
TH-227 การศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เนื่องจากแผ่นดินไหว (A Study of Response Behavior of Soft Bangkok Clay from Earthquakes) อำนาจ ยานุวิริยะกุล 2552
TH-228 การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบ Unconfined compression test ชนิดวัดแรงดูด  (Determination of Effective Strength Parameters of Soft Bangkok Clay Using Suction-monitored Unconfined Compression Tests) วศัน สิทธินุ่น 2552
TH-229 Strength and Deformation Characteristics of Reinforced Rubbr, Tire Chip with and without Sand Mixtures and its Application on Reinforced Wall Simulation Sompote Youwai 2003
TH-230 การกระจายช่องว่างขนาดต่างๆ ของดินป่าดิบเขาและไร่เลื่อนลอย บริเวณดอยปุย เชียงใหม่ วีระศักดิ์ อุดมโชค 2524
TH-231 การศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบและคุณสมบัติวัสดุตัวเขื่อนต่อความมั่นคงของเขื่อนดินถมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยจากแรงกระทำแผ่นดินไหว (The Influence of dam components and their properties of small and medium earth dams in thailand on their stability during earthquake) บัญชรี คำมา 2553
TH-232 การศึกษาความเหมาะสมของการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิธีสมดุลจำกัดและวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ : กรณีศึกษางานขุดดินในพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ (Study of Slope Stability Analysis by Limit Equilibrium and Finite Element Method : Case Study of Excavation Work in Soft Bangkok Clay) วารุณี กะการดี 2553
TH-233 การพัฒนาแผนภูมิการออกแบบบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือสำหรับกำแพงกันดิน (Development of Reliability - Based Design Charts for Retaining Walls) ศุจิวิศว์ จริยะเลอพงษ์ 2553
TH-234 พฤติกรรมของเสาเข็มดินซีเมนต์ในสนามเมื่อทดสอบแรงในแนวแกน (Field Behavior of Soil Cement Column under Axial Loading) ศิรสิทธิ์ ภิรมยาภรณ์ 2552
TH-235 การพัฒนากระบวนการทางไฟไนท์เอลิเมนต์เพื่อการวิเคราะห์เขื่อนหินถม (Field Behavior of Soil Cement Column under Axial Loading) พรเทพ เปรมทวี 2553
TH-236 การวิเคราะห์โอกาสเกิดดินถล่มโดยวิธีทางธรณีวิศวกรรม โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่คงที่ในภาคใต้ของประเทศไทย พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน (Landslide Hazard Analysis by Geotechnical Engineering Method Considering Dynamic Factors in Andaman Coastal Area of Southern Thailand) สันติ ไทยยืนวงษ์ 2553
TH-237 การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย (Cement and Fly Ash Stabilization of Lateritic Soil) สิทธิชัย พราหมเพ็ชร 2546
TH-238 ฐานข้อมูลชั้นดินทางวิศวกรรมบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย (Engineering Subsoil Database of Lower Central Plain, Thailand) เชิดพันธุ์ อมรกุล 2553
TH-239 DEVELOPMENT OF HIGH-ORDER DOUBLY ASYMPTOTIC OPEN BOUNDARIES FOR WAVE PROPAGATION IN UNBOUNDED  DOMAINS BY EXTENDING THE SCALED BOUNDARY FINITE ELEMENT METHOD SURIYON PREMPRAMOTE 2011
TH-240 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อศึกษาพฤติกรรมของหินทิ้งในการกักเก็บน้ำครั้งแรกของเขื่อนหินทิ้งชนิดมีผิวดาดหน้าคอนกรีต (Numerical Analysis of Rockfill Behaviours during the First Impoundament of CFRD) Raksiri Sukkarak 2011
TH-241 การวิเคราะห์และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในบริเวณที่ราบภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย สกว. 2543
TH-242 การศึกษาความปลอดภัยจากแรงสั่นสะเทือนในการตอกเสาเข็ม (The Seismic Safety from Pile Driving) จุณธีรณัชต์ สุขอนันต์ 2554
TH-243 การศึกษาปรับปรุงคุณสมบัติด้านการไหลและพฤติกรรมการรับแรงดัดของดินเหนียวซีเมนต์ผสมเส้นใยและวัสดุปอซโซลาน (Improvement of Flow Properties and Flexural Behavior of Fiber Reinforced Clay Cement and Pozzolan) วรัญ วงศ์ประชุม 2554
TH-244 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริมโดยระบบรากพืชแบบผสมผสานสำหรับงานป้องกันลาดดิน (กรณีศึกษารากกระถินเทพาและหญ้าแฝก) พานิช วุฒิพฤกษ์ 2547
TH-245 โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบบริการธรณีวิศวกรรม (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) กรมทรัพยากรธรณี 2548
TH-246 โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบบริการธรณีวิศวกรรม (รายงานฉบับสมบูรณ์) กรมทรัพยากรธรณี 2548
TH-247 แบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุโดยอาศัยการกระเจิงจากรอยทางเดินของดาวตกในยานละติจูดต่ำ ธีรศักดิ์ อนันตกุล 2544
TH-248 วิกฤตน้ำภาคตะวันออก กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง (Critical Water Shortage in The East of Thailand; A Case Study : Khlong-Yai Sub-Basin Rayong Province) เนตร อัจฉริยะพิทักษ์ 2551
TH-249 The Use of Landsat Imagery and Digital Terrain Models to Assess and Predic Landslide Activity in Tropical Areas Wichai Pantanahiran 1994
TH-250 การตรวจสภาพเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีความเสี่ยง (Earth-fill Dam Inspection by Risk Index Method) ธวัชชัย ปันสุข 2553
TH-251 Environmental Management System for Concrete Batching Plants in Yangon City, Myanmar Htut Khaung Win 2013