HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 

กรมเจ้าท่า ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
จัดการประชุมสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อชี้แจงผลการศึกษา "โครงการศึกษาและจัดทำแบบมาตรฐานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง"
 
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 8.30-13.30 น.
ณ ห้อง แมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
 
กำหนดการ

08:30-09:00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

 

09:00-09:30 น.

พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงาน  โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์
หัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ


กล่าวเปิด       โดย นายสมชาย  สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดี ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ

 

 

09:30-10:45 น.

นำเสนอรายละเอียดของโครงการ
โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์                     

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมฐานราก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

10:45-11:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

11:00-12:30 น.

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ และตอบข้อซักถาม
โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และผู้เชี่ยวชาญในโครงการ

 

 

12:00-12:30 น.

สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม
โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 

12.30-13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 
1. Download รายละเอียดการจัดสัมมนา
 
2. Download รายละเอียดโครงการและดูแบบเพิ่มเติม