HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 

การสอบสภาพการเกิดดินถล่มใน

โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

 
          ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ฤดูฝนในภาคเหนือซึ่งมีปริมาณฝนตกหนัก และติดต่อกันหลายวัน ทำให้บริเวณดอยตุง จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาดินสไลด์พังทลายลงมาบริเวณรอบเขตพระตำหนักดอยตุงและในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลายจุด
   
          จากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างและอาคารประกอบของพระตำหนักดอยตุง จึงได้ขอความอนุเคราะห์ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านดินถล่ม พร้อมทั้งบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ร่วมตรวจพื้นที่ดินพังทลาย รวมทั้งการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 และจัดทำข้อคิดเห็นในการตรวจสอบสภาพการเกิดดินถล่มในโครงการพัฒนาดอยตุง จ.เชียงราย เพื่อใช้ในวางแผนและดำเนินการป้องกันพื้นที่ต่อไป
   
          ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2550 ศูนย์วิจัยฯ ได้ดำเนินงานวิจัย โครงการศึกษาความเสถียรของลาดชัน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งเป็นโครงการของกรมทรัพยากรธรณี และได้จัดทำรายงานผลการศึกษาและแผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง นำเสนอแก่โครงการฯ พร้อมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของลาดดิน ปัจจุบันแม้จะเสร็จสิ้นโครงการแล้ว แต่ศูนย์วิจัยฯ ยังมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อทำการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือที่ติดตั้งไว้ และทำการวิเคราะห์ผลพร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และรายงานผลแก่โครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ