HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง และ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

นำนิสิต ดูงาน เขื่อนกิ่วคอหมา - เขื่อนกิ่วลม – เชื่อนภูมิพล
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2554
 

     สาขาวิศวกรรมปฐพี ได้เปิดสอนวิชา Design of Earth & Rock-fill Dams ให้แก่นิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้นิสิตเห็นภาพการทำงานจริงของงานเขื่อน และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานจริงในสนามถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงให้แก่นิสิตด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นิสิตอีกทาง จึงได้จัดให้มีการดูงานในรายวิชาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

 

     ในปี 2554 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง ร่วมกับ ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำวิชาและผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเขื่อน ได้นิสิตระดับปริญญาตรี 3 คน ระดับปริญญาโท 12 นักธรณีและวิศวกรปฐพี จากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก อีก 2 คน ร่วมเดินทางไปดูงาน ณ

 

     - เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
     - เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
     - เขื่อนภูมิพล ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

 
     การนำนิสิตไปดูงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 
เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554)
 
เจ้าหน้าที่เขื่อนกิ่วคอหมา ต้อนรับ อ.วรากร ตัวจริง ต้องมีแบบประกอบการดูงาน
เจ้าหน้าที่เขื่อนฯ เป็นวิทยากร นำดูงานโดย รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง
ท้ายเขื่อน สันเขื่อน
 
เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (วันศุกร์ที่ี่ 4 กุมภาพันธ์ 2554)
 
เจ้าหน้าที่เขื่อนกิ่วลม บรรยาย เจ้าหน้าที่เขื่อน ให้เกียรติ มก.เป็นวิทยากรดูงานเต็มที่
อ.สุทธิศักดิ์ ในครั้งนี้ขอเป็นนิสิตดูงาน ประตูระบายน้ำเขื่อนกิ่วลม
ไฟนำทางใต้เขื่อน นักธรณีวิทยาศูนย์วิจัยฯ ติดตามมาให้ความรู้นิสิต
 
เขื่อนภูมิพล ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก (วันเสาร์ที่่ 5 กุมภาพันธ์ 2554)
 
เจ้าหน้าที่เขื่อนบรรยายข้อมูลทั่วไปของเขื่อนภูมิพล วิทยากรจากการไฟฟ้าฯ นำดูงาน
เอกลักษณ์ของเขื่อนภูมิพล ดูงานบนสันเขื่อน
โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล อาจารย์และนิสิต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก