HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
นำนิสิตภาควิชาวิศวกรรม ดูงาน “การก่อสร้างโครงการบ้านมั่งคง”
 
          คณาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี นำโดย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ดร.อภินิติ โชตสังกาศ และ ดร.ทวีศักดิ์ จิรธนถาวร ร่วมกับวิศวกรปฐพี ของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก นำนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดูงาน “การก่อสร้างฐานราก โครงการบ้านมั่นคง” ณ ชุมชนหลวงพ่อศรีม่วง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ภายใต้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย และการประสานงานของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก