HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
ทุนทำงาน : สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศให้ทุนทำงาน สำหรับนิสิตใหม่ และนิสิตปัจจุบัน สาขาิวิศวกรรมปฐพี โดยนิสิตจะต้องทำงานในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ซึ่งอยู่ในความดูและของศูนย์วิจัยฯ และอยู่ภายใต้สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

          ทุนทำงานดังกล่าว สำหรับนิสิตที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างการเรียน และนิสิตที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะการทดสอบในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี

 
         จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท / เดือน
 
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณกนกวรรณ โทร. 0-2579--1245
 
อ่านเพิ่มเติม...