HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมปฐพี จำนวน 2 ทุน
ปีการศึกษา 2555
 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศให้ทุนการศึกษาโดยสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ไม่เกิน 3 ปี ในสาขาวิศวกรรมปฐพี โดยผู้รับทุนจะต้องทำวิจัยสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังต่อไปนี้ หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

 
          1. วิศวกรรมเขื่อน, ด้านการศึกษาพฤติกรรมเขื่อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือด้านความปลอดภัยเขื่อน

          2. วิศวกรรมเขื่อน, ด้านแบบจำลองพฤติกรรมเขื่อนเมื่อรับแรงแผ่นดินไหว, ความปลอดภัยเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว

          3. วิศวกรรมดินถล่ม, ด้านแบบจำลองพฤติกรรมดินถล่ม, การไหลของมวลดิน หรือแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
 
          ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร แล้วส่งใบสมัครได้ที่ gerd_ku@yahoo.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ศิริลักษณ์ โทร. 0-2579-2265
 
 
 
กระบวนการในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมปฐพี
 

1. ทำการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัตรเรียนได้ใน http://www.grad.ku.ac.th/app53/index.php
2. ภาควิชาฯ วิศวกรรมโยธา จะนัดสอบข้อเขียน (เฉพาะระดับปริญญาโท) ประมาณกลางเดือนมกราคม 2554

3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์

4. นัดสอบสัมภาษณ์์ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประมาณปลายเดือนกุมพันธ์

เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ศูนย์วิจัยฯ จะทำการนัดสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนไว้เพื่อแจ้งถึงขอบเขตของงาานวิจัย และเพื่อพิจารณาการให้ทุนต่อไป

 

* ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุน (ไม่ใช่การสมัครในการกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย) จะต้องยื่นใบสมัครขอทุนมาที่ gerd_ku@yahoo.com ภายใน 30 พ.ย. 2554

มหาบัณฑิต