HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
 
รับสมัครผู้สนใจเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (พร้อมทุนการศึกษา)
 
 
          รับสมัครผู้สนใจเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเสนอชื่อเข้ารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต (ทุน คปก.-อุตสาหกรรม) ปี 2553 โดยนิสิตจะเข้าร่วมวิจัยกับบริษัท Italthai Trevi จำกัด และดำเนินงานวิจัยที่ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน – 1 ปี
 
หัวข้องานวิจัย
“Lateral resistance of piles, including pile walls, D-Walls, cement column etc.”
 
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

1. มีวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท และอายุไม่เกิน 40 ปี
2. เป็นผู้ที่

    (2.1) มีผลการเรียนดีเป็นที่ยอมรับของ สกว. และ
    (2.2) มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารหรือที่ประชุม หรือ มีผลงานวิจัยที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่ได้ผลดี โดยมีการเผยแพร่หรือมีรายงานเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว
3. ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น (พิจารณาจากคุณภาพผลงานวิจัยที่เผยแพร่ สิทธิบัตร การนำไปใช้งานได้จริง รางวัลที่ได้รับ ฯลฯ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีสัญชาติไทย สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลา ในขณะที่ได้รับทุน คปก.

 
ผู้สนใจติดต่อ
อ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ
Email : fengatj@ku.ac.th, apiniti@hotmail.com หรือ gerd_ku@yahoo.com
 
 
สมัครด่วน!!! ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
 

* ข้อมูลทุน - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : อ่านรายละเอียด